Trần B BCH Công Đoàn Hiệu phó 0123456789 hieupho@vtk.com Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)